Thống kê giải đặc biệt XSMB

Thống kê giải đặc biệt

 • Tháng/Ngày
  T1
  T2
  T3
  T4
  T5
  T6
  T7
  T8
  T9
  T10
  T11
  T12
  01
       
  08988
       
  83620
  34641
       
       
       
       
       
       
       
  02
  56508
  93843
       
  71393
  94761
       
       
       
       
       
       
       
  03
  60824
  61090
       
  18934
       
       
       
       
       
       
       
       
  04
  03677
       
  70084
       
       
       
       
       
       
       
  05
  90522
  02286
  91458
  21900
       
       
       
       
       
       
       
  06
  64391
  87807
  61188
  44642
       
       
       
       
       
       
       
  07
  32489
  72672
  98764
  74530
       
       
       
       
       
       
       
  08
  62880
  32999
  09702
  37110
  36128
       
       
       
       
       
       
       
  09
  89379
  65826
  06000
  31765
  73052
       
       
       
       
       
       
       
  10
  30559
  83208
  74359
  05284
  95735
       
       
       
       
       
       
       
  11
  09841
  27459
  97291
  52236
  48500
       
       
       
       
       
       
       
  12
  73224
  11333
  37899
  84308
  55886
       
       
       
       
       
       
       
  13
  38231
  67091
  55062
  46181
  75368
       
       
       
       
       
       
       
  14
  51545
       
  75608
  02867
  38982
       
       
       
       
       
       
       
  15
  84265
       
  40771
  57843
  22819
       
       
       
       
       
       
       
  16
  22086
       
  26682
  11022
       
       
       
       
       
       
       
  17
  68116
       
  96651
  61619
  10532
       
       
       
       
       
       
       
  18
  04289
       
  41334
  54399
  92849
       
       
       
       
       
       
       
  19
  71892
       
  39473
  73588
  20112
       
       
       
       
       
       
       
  20
  65208
       
  20824
  78697
       
       
       
       
       
       
       
       
  21
  00962
       
  43185
  66103
       
       
       
       
       
       
       
       
  22
  40829
       
  97477
  78819
       
       
       
       
       
       
       
       
  23
  17810
       
  40005
  95541
       
       
       
       
       
       
       
       
  24
  69336
       
  86472
  61229
       
       
       
       
       
       
       
       
  25
  95565
       
  25019
  44188
       
       
       
       
       
       
       
       
  26
  62279
       
  94499
  41702
       
       
       
       
       
       
       
       
  27
  58549
       
  63559
  66029
       
       
       
       
       
       
       
       
  28
  85889
       
  27974
  61019
       
       
       
       
       
       
       
       
  29
  56579
       
  21642
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  30
  10344
       
  64361
  93006
       
       
       
       
       
       
       
       
  31
  77622
       
  13748