Thống kê giải đặc biệt XSMB

Thống kê giải đặc biệt

 • Tháng/Ngày
  T1
  T2
  T3
  T4
  T5
  T6
  T7
  T8
  T9
  T10
  T11
  T12
  01
       
  08988
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  02
  56508
  93843
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  03
  60824
  61090
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  04
  03677
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  05
  90522
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  06
  64391
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  07
  32489
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  08
  62880
  32999
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  09
  89379
  65826
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  10
  30559
  83208
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  11
  09841
  27459
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  12
  73224
  11333
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  13
  38231
  67091
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  14
  51545
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  15
  84265
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  16
  22086
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  17
  68116
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  18
  04289
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  19
  71892
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  20
  65208
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  21
  00962
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  22
  40829
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  23
  17810
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  24
  69336
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  25
  95565
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  26
  62279
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  27
  58549
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  28
  85889
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  29
  56579
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  30
  10344
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  31
  77622